Ceny biletów obowiązujące w sezonie 2020/2021

 

- 20 - bilet normalny (na wszystkie sektory),
- 15 zł - bilet ulgowy (uczniowie, studenci, emeryci, renciści - po okazaniu legitymacji oraz osoby niepełnoprawne),
Zakupu biletów na mecze MMTS rozrywane w Kwidzynie można także dokonać za pomocą elektronicznego systemu sprzedaży eventim.pl (https://www.eventim.pl/eventseries/2253979/?affiliate=MKW).

  

 

REGULAMIN

IMPREZY SPORTOWEJ / MASOWEJ IMPREZY SPORTOWEJ

MMTS KWIDZYN SPÓŁKA AKCYJNA

PGNiG SUPERLIGA PIŁKI RĘCZNEJ MĘŻCZYZN

SEZON 2019/2020

 

Niniejszy regulamin określa zasady zachowania się osób obecnych na imprezie sportowej organizowanej w ramach rozgrywek PGNiG Superligi w piłce ręcznej mężczyzn i korzystania przez nie z urządzeń znajdujących się na terenie imprezy.

 

1. Osoby uczestniczące w imprezie sportowej organizowanej w ramach rozgrywek PGNiG Superligi w piłce ręcznej mężczyzn/masowej imprezy sportowej są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu obiektu (terenu) i niniejszego regulaminu.

 

2. Wstęp na teren imprezy sportowej organizowanej w ramach rozgrywek PGNiG Superligi w piłce ręcznej mężczyzn/masowej imprezy sportowej jest biletowany. Każdy bilet przed wejściem na sektor będzie skanowany. Zeskanować bilet będzie można tylko JEDEN raz.

 

3. Osoby palące mogą skorzystać z palarni funkcjonującej wyłącznie w przerwie meczu (wyjście z lewej strony Sektora C). Będzie to wyznaczona strefa, do której wejście i wyjście z niej możliwe będzie tylko na podstawie ważnego biletu.

 

4. W trakcie imprezy sportowej organizowanej w ramach rozgrywek PGNiG Superligi w piłce ręcznej mężczyzn/masowej imprezy sportowej nie ma możliwości wyjścia na zewnątrz z hali, a następnie powrotu do niej. Taka sytuacja możliwa jest jedynie w czasie przerwy i tylko wejściem z lewej strony Sektora C (nad Sektorem A2).

 

5. Zakazuje się w używania i propagowania w trakcie imprez sportowych organizowanych w ramach rozgrywek PGNiG Superligi w piłce ręcznej mężczyzn/masowych imprez sportowych treści o charakterze dyskryminacyjnym, rasistowskim, ksenofobicznym, wulgarnym, prowokacyjnym, a także demonstrujących wszelkie poglądy o charakterze ideologicznym.

 

6. Zabrania się wnoszenia na imprezy sportowe organizowane w ramach rozgrywek PGNiG Superligi w piłce ręcznej mężczyzn/masowej imprezy sportowej i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, o ile ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1160 z późn. zm.) nie stanowi inaczej, środków odurzających lub substancji psychotropowych. materiałów łatwopalnych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, opakowań szklanych, noży, kijów baseballowych.

 

7. Za broń uznaje się w szczególności:

a) broń palną, w tym broń bojową, myśliwską, sportową, gazową, alarmową i sygnałową;

b) broń pneumatyczną;

c) miotacze gazu obezwładniającego;

d) broń białą w postaci: ostrzy ukrytych w przedmiotach niemających wyglądu broni, kastetów i nunczako, pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki z takiego materiału, pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, imitujących kij bejsbolowy,

e) broń cięciwowa w postaci kusz,

f) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektryczne

g) przedmiot, którym można, odpowiednio używając go w bójce, narazić człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu.

 

8. Za przedmiot inny niebezpieczny uznaje się, w szczególności

a) parasolki z ostrym zakończeniem,

b) kaski,

c) napoje w puszkach, butelkach szklanych, butelkach plastikowych pow. 0.5l,

d) wuwuzele i trąbki,

e) wskaźniki laserowe,

f) buty o metalowych zakończeniach, łańcuchy, ozdoby z kolcami.

 

9. Dopuszczalne jest wnoszenie na imprezy sportowe organizowane w ramach rozgrywek PGNiG Superligi w piłce ręcznej mężczyzn/masowej imprezie sportowej flag o wymiarach nie większych niż 1,5 x 2 m. Wnoszenie większych flag na imprezy sportowe organizowane w ramach rozgrywek PGNiG Superligi w piłce ręcznej mężczyzn jest możliwe TYLKO i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody organizatora imprezy sportowej.

 

10. Zabrania się:

a) wstępu i uczestnictwa w imprezie sportowej organizowanej w ramach rozgrywek PGNiG Superligi w piłce ręcznej mężczyzn/masowej imprezie sportowej osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,

b) zachowywania się w sposób niekulturalny, obraźliwy dla pozostałych uczestników imprezy,

c) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza wyznaczonymi toaletami,

d) niszczenia i dewastacji mienia znajdującego się na imprezie,

e) wchodzenia na obszar ograniczony barierkami,

f) tarasowania i zastawiania dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i wszelkich urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej,

g) wnoszenia i posiadania podczas imprezy profesjonalnych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, za wyjątkiem osób posiadających zgodę organizatora.

 

11. Osoby uczestniczące w imprezie sportowej organizowanej w ramach rozgrywek PGNiG Superligi w piłce ręcznej mężczyzn/masowej imprezie sportowej są obowiązane podporządkować się poleceniom służby porządkowej, funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej, umożliwić wymienionym służbom wylegitymowanie w celu ustalenia tożsamości oraz przegląd zawartości bagażu lub odzieży w celu stwierdzenia, czy nie są wnoszone na imprezę przedmioty, o których mowa pkt. 5 niniejszego regulaminu.

 

12. Kto w miejscu i czasie trwania masowej imprezy sportowej organizowanej w ramach rozgrywek PGNiG Superligi w piłce ręcznej mężczyzn/masowej imprezy sportowej używa elementu odzieży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania osoby podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

 

13. Osoby uczestniczące w imprezie sportowej organizowanej w ramach rozgrywek PGNiG Superligi w piłce ręcznej mężczyzn, /masowej imprezie sportowej które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy zostaną nie wpuszczone lub usunięte z terenu imprezy, a w przypadku stawiania oporu przekazane zostaną Policji.

 

14. Osoby uczestniczące w imprezie sportowej organizowanej w ramach rozgrywek PGNiG Superligi w piłce ręcznej mężczyzn/masowej imprezie sportowej są obowiązane niezwłocznie powiadomić służbę porządkową, funkcjonariuszy Policji lub Straż Miejską o zauważonych zagrożeniach życia, zdrowia ludzkiego, zagrożeniach mienia, pożarze i innych niebezpiecznych sytuacjach.

 

15. Na terenie imprezy sportowej organizowanej w ramach rozgrywek PGNiG Superligi w piłce ręcznej mężczyzn znajduje się specjalnie oznakowany punkt pomocy medycznej.

 

16. Osoby posiadające karnety, bilety, karnety VIP oraz osoby, które nabędą bilety bezpośrednio przed meczem wpuszczane będą Wejściem nr 3. Dla pracowników obsługi hali podczas meczów MMTS Kwidzyn, służby informacyjnej, służby ratowniczej, służby porządkowej, mediów klubowych, mediów posiadających ważne akredytacje na mecze, przedstawicieli innych klubów uczestniczących w rozgrywkach Superligi Piłki Ręcznej mężczyzn, przedstawicieli Sponsora Tytularnego PGNiG Superligi Piłki Ręcznej Mężczyzn, przedstawicieli ZPRwP, delegatów z ramienia ZPRwP, Trenera I Reprezentacji Polski, sportowców, kadry szkoleniowej oraz kadry kierowniczej klubu, zarządu klubu oraz gości zaproszonych przez władze klubu przewidziane jest Wejście nr 2.

 

17. Organizator imprezy nie bierze odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez uczestników imprezy. Szatnie dla Kibiców będą czynne w dniu meczu na 30 min przed planowanym meczem oraz 30 min po zakończonym meczu.

 

18. Osoby uczestniczące w imprezie sportowej organizowanej w ramach rozgrywek PGNiG Superligi w piłce ręcznej mężczyzn /masowej imprezie sportowej wyrażają zgodę na utrwalenie wizerunku w grupie osób.

 

19. Regulamin imprezy sportowej organizowanej w ramach rozgrywek PGNiG Superligi w piłce ręcznej mężczyzn będzie udostępniony uczestnikom imprezy poprzez wywieszenie na terenie imprezy masowej (Wejście nr 3 na halę sportową) oraz zamieszczony na stronie internetowej Organizatora.

 

ORGANIZATOR:

MMTS KWIDZYN S.A.

 

 

 

 

 

Trybuny

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

SPONSORZY

AKTUALNOŚCI

Klub
Lifestyle
Superliga
 

KLUB

Władze
Hale
Kontakt
Przetwarzanie danych
 

MEDIA

Facebook
Instagram
Twitter
Youtube